تصاویر : نوجوانان پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر ( 2 )

16:39:49 1396-7-2
693

گزارش تصویری دیدار هفته سوم لیگ برتر نوجوانان استان به روایت دوربین محمدرضا زائریپارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

 
عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

عکس: محمدرضا زائری

 

پارس دشتستان و ایرانجوان بوشهر

 

لیگ برتر