تصاویر : ستاره های پارس در تمرینات استعدادیابی تیم ملی

03:18:54 1396-2-21
401

گزارش تصویری حضور بازیکنان پارس در تمرینات استعدادیابی تیم ملیعکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری

 

عکس: محمدرضا زائری
استعدادیابی