فستیوال درون باشگاهی

16:49:03 1397-11-23
139 فستیوال درون باشگاهی

 سه شنبه مورخ 97/11/23
 ساعت 17:50 الی 19:30
مکان برگزاری فستیوال ورزشگاه   کارگران

 مصاف مابین تیم های

رده ی زیر هشت اکادمی
 رده ی زیر نه پیشرفته
 

رده ی زیر نه اکادمی
رده ی زیر ده پیشرفته
 

رده ی زیر ده اکادمی
رده ی زیر یازده پیشرفته
 

رده ی زیر یازده اکادمی
رده ی زیر دوازده پیشرفته
 

رده ی زیر دوازده اکادمی
رده ی زیر سیزده پیشرفته
ساعت برگزاری 19:45 الی 21:15
فقط ساعت برگزاری این رده ی 19:45 الی 21:15 می باشد

باشگاه پارس برازجان