ادرس محل جدید تمرین فوتبال اموزان (عکس هوایی از ورزشگاه، کارگران الی ورزشگاه اموزش و پرورش)

18:08:25 1397-8-13
341ادرس محل جدید تمرین فوتبال اموزان(عکس هوایی از ورزشگاه، کارگران الی ورزشگاه اموزش و پرورش)

چهار راه اخر خیابان فنی و حرفه ای(دارای چراغ های راهنمایی و رانندگی)، پانصد متر  مستقیم (به سمت کوه)