تیم ملی جوانان زیر 18 سال / اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی استعدادیابی

11:30:09 1396-4-17
987

بازیکنان دعوت شده به اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتبال جوانان زیر 18 سال مشخص شدند.به گزارش " خبرگزاری پارس " و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال،اردوی استعدادیابی تیم ملی فوتبال جوانان زیر 18 سال از تاریخ 20 تیر به مدت 6 روز در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.
بر این اساس اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح ذیل است:
گروه اول؛شروع اردو:20 لغایت 22 تیر
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮوسی،ﺳﺠﺎد ﻗﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺠﻔﯽ،اﻣﯿﺮ ﺟﺎﻧﻤﻠﮑﯽ، ﻣﻬﺪي ﮐﺮاﻣتی، ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺎﻧﯽ،ﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ،ﺳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ، ﺣﺴﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﻤﺎ ﻧﻌﯿﻤﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ، رﺿﺎ اﻋﺘﻤﺎدي ﭘﻮر، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ، ﺳﯿﻨﺎ اﻣﯿﺮزاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﻮر ﻧﻈﺮي ،ﺳﺮوش ﺣﯿﺪري، آرﯾﻦ ﻣﻬﺮي، ﻣﯿﻼد آﻗﺎﯾﯽ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺪي زاده، ﺳﺠﺎد ﻃﯿﺒﯽ ،ﺷﺎﯾﺎن ﺷﮑﺮاﻟﻠﻬﯽ،ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه، اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﮐﺒﺮ آﺑﺎدي، آرﯾﺎ ﻣﺎهینی،ﺣﺎﻣﺪ زارﻋﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﻮن اﻓﺘﺨﺎري، ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎري،مهران ﺣﺎﺟﺐ، آرﻣﯿﻦ ﻫﻨﺮدﯾﺪه،سامان زمانه،مهرداد عالی پور.

گروه دوم؛22 لغایت 24 تیر

رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪي ، ﻋﻠﯽ ﺗﺎري، ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﺎﺋﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ، فرزان داﻧﺎ، ﭘﺎرﺳﺎ ﺟﻌﻔﺮي، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻧﯽ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎ ﺑﺮاري ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﯾﺰدي ،ﻣﻬﺪي ﺑﻠﻮري، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﻓﺮد ، اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻓﺸﺎر، ﭘﺎرﺳﺎ ﺳﺒﺰﯾﺎن، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﻤﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﺮادي، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻔﺎﯾﯽ ﻫﻤﺪان، ﺑﻬﻨﺎم ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻃﻘﯽ ﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺣﯿﺪري، ﻋﻠﯽ اوﯾﺴﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﺎﯾﯽ، رﺳﻮل ﻏﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي زواﻟﻌﻠﯽ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﯿﺎ ﮔﻨﺠﯽ،اﯾﻤﺎن اﮐﺒﺮی و اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ ﻣﻘﺪم.
گروه سوم؛شروع اردو:24 تیر لغایت 26 تیر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻨﻘﺒﻄﯽ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ، ﻣﺤﺐ ﯾﻌﻘﻮبی، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮادﯾﺎن،آرمان ﺳﻮداﮔﺮ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رادﻓﺮ،آﯾﺪﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ،حاﻣﺪ زارﻋﯽ پوﯾﺎ ﺗﮑﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪي،نیما ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻨﺎه، ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ زارﻋﯽ، اﻣﯿﺪ ﺻﯿﺪاﯾﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻬﺮوﯾﯽ،ﻣﯿﺜﻢ داود ﭘﻮر، ﺑﻬﺰاد دوداﻧﮕﻪ، ﻣﯿﻼد آﻗﺎﯾﯽ،ﻣﻬﺪي رﺣﯿﻤﯽ ﺧﻮﯾﮕﺎنی، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﮑﺎﺷﻪ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪي، اﻣﯿﻦ ﮐﻮﻻﻧﯽ،ﻋﻠﯽ ﺷﻌﺒﺎن، ﻣﻬﺪي ﻟﻤﻮﭼﯽ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪوﻧﺪ،ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻠﯿﻠﯽ،ﺳﺠﺎد آﻗﺎﯾﯽ،ﭘﺪرام ﻣﺮادي،ﺳﺮوش آﻗﺎﻟﺮ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاﻟﯽ

کلیه بازیکنان باید کارت ملی،بیمه ورزشی و پاسپورت خود را همراه داشته باشند.

زیر 18 سال