آرای کمیته تعیین وضعیت

13:54:36 1396-8-27
682

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.به گزارش " خبرگزاری پارس "، به نقل ازسایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح زیر است:
1-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت مهدی شکوهی سلگی از باشگاه فرهنگی ورزشی ایران جوان بوشهر
پرداخت مبلغ 380/000/000 ريال بابت قرارداد و 7/600/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
2-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت مهدی شکوهی سلگی از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت قرارداد و 3/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
3-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت نادر قربانی عید از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلاییه تهران
پرداخت مبلغ 504/000/000ريال بابت قرارداد و 10/080/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
4-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت وحید زیوری ادب از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلاییه تهران
پرداخت مبلغ 627/500/000ريال بابت قرارداد و 12/550/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
5-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت مریم حسن زاده از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران
پرداخت مبلغ 300/000/000ريال بابت قرارداد و 6/000/000ريال بابت هزینه رسیدگی
6-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت فاطمه حاج قاسمی از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران
پرداخت مبلغ 120/000/000ريال بابت قرارداد و 2/400/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
7-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت حسین حبیبی از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 290/000/000ريال بابت قرارداد و 5/800/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
8-رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت صادق اسکندری از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 155/000/000ريال بابت قرارداد و 3/100/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
9- رای کمیته تعیین وضعیت بابت شکایت رسول ناصر بخت از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 250/000/000ريال بابت قرارداد و 5/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی
آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

کمیته انضباطی