هواداران رئال نمی خواهند بنزما امشب فیکس شود

13:00:16 1396-8-27
679

بنزما امشب دردربی جایی ندارد.به گزارش " خبرگزاری پارسبنزما در ترکیب محبوب هواداران رئال برای دربی مادرید جایی ندارد. ترکیب بدین شرح است: کاسیا، کارواخال، راموس، واران، مارسلو، کاسمیرو، کروس، مودریچ، آنسسیو و رونالدو.

ترکیب محبوب هواداران اتلتیکو هم بدین شرح است : اوبلاک، خوانفران، گودین، فیلیپه لوئیز، گابی ، سائول، کوکه ، کاراسکو، توماس، گریزمن و کورئا.

بنزما